KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Hallera 2E w Bydgoszczy, (kod pocztowy: 85-795). Infolinia: 0 801 002 050.
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. – RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
• podwykonawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.
7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@vitalabo.com.pl.
10. W celu poprawienia jakości usług, udzielania odpowiedzi, oraz realizacji innego rodzaju świadczeń nasze rozmowy są rejestrowane. Nagrania są przechowywane przez 90 dni od daty zarejestrowania. Okres ten może być wydłużony jeżeli stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.