KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. Hallera 2E w Bydgoszczy, (kod pocztowy: 85-795). Infolinia: 0 801 002 050.
2. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. – RODO w celu realizacji usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
• podwykonawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
• dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
5. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.
7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@vitalabo.com.pl.