KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. gen. J. Hallera 2E. Infolinia: 0 801 002 050.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@vitalabo.com.pl w sprawie ochrony swoich danych oraz realizacji swoich praw.
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia.
4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenie pracy.
5. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wynikające z ogłoszenia, chyba że kandydat na stanowisko pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w celu przyszłych rekrutacji.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o..
9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez VITALABO – Laboratoria Medyczne Sp. z o.o. żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane żadne profile kandydatów.
10. Podanie danych zawartych w dokumentach jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane w nich zawarte nie będą przetwarzane.