Jak czytać wyniki badań

Tekst służy jedynie celom informacyjnym, do skutecznej diagnozy niezbędna jest konsultacja lekarska.
Na wyniku badania mogą pojawić się informacje o niewłaściwie pobranej próbce ( skrzep, hemoliza) lub niewłaściwym przygotowaniu pacjenta do badania ( np. lipemia).W tych sytuacjach konieczne jest ponowne pobranie materiału.

Nr zlecenia  – jest to numer identyfikujący pacjenta w postaci kodu  kreskowego lub zapisu numerycznego. Nim oklejony jest materiał i skierowanie. Ten numer jest powiązany  w naszym laboratorium z danymi pacjenta (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, ewentualnie adres, zlecone badania oraz datę przyjęcia zlecenia). Umożliwia on szybkie odnalezienie wyniku.

Badanie – w tej kolumnie znajduje się nazwa zleconego badania. Niektóre badania posiadają kilka parametrów(np.: morfologia).

Wynik – może być wyrażony liczbowo, za pomocą symboli (+/-) lub opisowo np. dodatni/ujemny, reaktywny/niereaktywny.

UWAGA! Wynik „reaktywny” w przypadku badań antygenów lub przeciwciał w kierunku zakażenia czynnikami chorobotwórczymi, nie oznacza jednoznacznie aktywnej infekcji, ale jest sygnałem do dalszej diagnostyki zgodnie z zaleceniami podanymi na wyniku.

Jednostka – Na każdym wyniku podajemy jednostkę miary, w jakiej wyrażony jest wynik. Pozwala to na  interpretacje i ewentualne odniesienie się do  wyniku wykonywanego w różnym czasie lub w różnych laboratoriach, które mogą posługiwać się innymi jednostkami.

Kolejną informacją na wyniku jest podany zakres wartości referencyjnych z określonymi w przypadku badań ilościowych wartościami: minimalną i maksymalną, które są granicami zbioru wyników przyjętych  za prawidłowe .

W kolumnie oznaczonej „flaga” pojawia się symbol świadczący o przekroczeniu granicy:

H  – powyżej wartości maksymalnej

L – poniżej wartości minimalnej