Zespół Frasera (gen FREM2 – wybrany fragment)

4-6 tyg.