Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI – eksony 2, 3)

4-6 tyg.