Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI – eksony 4, 5)

4-6 tyg.